Můj Magnalink

Vyhrajte bezplatnou účast v závodu OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON

Připravili jsme pro vás soutěž, díky které můžete vyhrát kód na bezplatnou účast v závodu OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON. Do soutěže se zapojíte tím, když správně odpovíte na tři soutěžní otázky. Odpovědi na ně můžete najít na našem webu.

Naše společnost Magnalink se stala partnerem tohoto závodu, který se uskuteční již 9. 10. 2016. Magnalink na něm bude poskytovat bezplatné připojení k internetu. Podrobnější informace o závodu najdete na internetových stránkách http://sportvisio.cz/akce/pulmaraton-hradec-kralove.html.

Chcete vyhrát?

Do soutěže se zapojíte tím, když odpovíte na následující otázky, odpovědi zasílejte do 6. 10. 2016 na mail soutez@magnalink.cz:

1. Poskytuje Magnalink v Hradci Králové i vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím jediné skutečné optické sítě v Hradci Králové - ano nebo ne?

2. Kolik programů obsahuje balíček digitální televize pro bezdrátový internet nazvaný MAX?

3. Ve kterých městech Magnalink působí v Královéhradeckém kraji?

 

Úplná pravidla soutěže 

1.       Organizátor soutěže

Magnalink, a.s., sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČ: 27547469, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2797 (dále jen „organizátor“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Vyhraj účast v závodu OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON“ (dále jen „soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „pravidla“).

2.    Informace o trvání a průběhu soutěže

·         Soutěž trvá od 30.09.2016 – 6.10. 2016 včetně.

Po skončení soutěže budou výherci kontaktováni a odměněni výhrami dle specifikace v bodě 3 těchto pravidel. 

3.       Pravidla soutěže

·         soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dosáhla v době konání soutěže alespoň 18 let.

·         Výhrou v soutěži je kód opravňující k bezplatné registraci závodníka na závod OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON konaný dne 09.10.2016 v Hradci Králové. Soutěží se celkem o 4 bezplatné účasti v závodu, každý výherce získá jeden kód na bezplatnou účast. Celkově tedy budou vyhlášeni 4 výherci, kdy každý získá jednu bezplatnou účast v závodu.

·         Stačí, když soutěžící v termínu konání soutěže e-mailem zaslaným na adresu správně odpoví na 3 soutěžní otázky specifikované v bodě 5 těchto pravidel, přičemž výhru získají odesílatelé správné odpovědi, která bude na tuto adresu doručena jako první správná, desátá správná, dvacátá správná a třicátá správná.

·         V případě, že nebude do konce soutěže doručeno 30 a více správných odpovědí, pořadatel soutěže ceny předá soutěžícím, jejichž správné odpovědi přišly jako první, druhé, třetí a čtvrté správné. Tedy v tomto případě nebude oceněna desátá, dvacátá a třicátá správná odpověď.

4. Vyhlášení soutěže, ceny a jejich předání

·         Soutěž začíná zveřejněním soutěže na internetových stránkách dne 30. 09. 2016 a končí 6.10. 2016, včetně.

Výherci budou o výhře kontaktováni e-mailem dne 07.10.2016, výherní kód bude zaslán e-mailem, z něhož zaslali odpověď.

Ceny:

1. cena – Kód opravňující k bezplatné registraci jedné osoby na závod OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON

2. cena - Kód opravňující k bezplatné registraci jedné osoby na závod OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON

3. cena- Kód opravňující k bezplatné registraci jedné osoby na závod OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON

4. cena - Kód opravňující k bezplatné registraci jedné osoby na závod OLFINCAR HRADECKÝ PŮLMARATON

5. Soutěžní otázky

- 1. Poskytuje Magnalink v Hradci Králové i vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím jediné skutečné optické sítě v Hradci Králové - ano nebo ne?

- 2. Kolik programů obsahuje balíček digitální televize pro bezdrátový internet nazvaný MAX?

- 3. Ve kterých městech Magnalink působí v Královéhradeckém kraji?

6. Závěrečná ustanovení

·         Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na oficiálním webu, kde jsou také k dispozici úplná pravidla akce v platném znění. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor akce.

·         Organizátor neodpovídá za úplnost těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

·         Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly a uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa a pro případ, že se stane výhercem také kontaktní telefonní číslo a adresa bydliště soutěžícího (dále jen „Údaje“). Organizátor je oprávněn Údaje zpracovávat pro účely realizace této Soutěže, a to po dobu trvání soutěže a po dobu 3 měsíců od jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu . Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Organizátora o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

·         V případě, že se Soutěžící stane Výhercem v Soutěži, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a města bydliště na nebo na profilu Organizátora na Facebooku.

·         Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.magnalink.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese: Magnalink, a.s., sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové.

·         Tato Pravidla jsou platná a účinná dne 30.09.2016.

Potřebujete poradit?491 009 007
Nechci, aby mi cokoliv uteklo
Zde se můžete přihlásit k odběru akcí a novinek v našem sortimentu
- odhlásit se můžete jednoduše.
Zatím působíme zde. Rosteme.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo