Můj Magnalink

Úplná pravidla soutěže: „Velká vánoční soutěž Magnalink“

Připravili jsme velkou vánoční soutěž. V následujícím článku jsou uvedena úplná pravidla soutěže: „Velká vánoční soutěž Magnalink“.

1. Organizátor soutěže

Magnalink, a.s., se sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČ: 27547469, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2797 (dále jen „organizátor“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Velká Vánoční soutěž Magnalink“ (dále jen „soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „pravidla“).

2. Pravidla soutěže, informace o trvání, místu konání, času a průběhu soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dosáhla v době konání soutěže alespoň 18 let. Soutěž trvá od 02. 12. - 18. 12. 2016 včetně. Soutěžící se do soutěže zapojí tím, že navštíví kontaktní místo společnosti Magnalink, a.s. v obchodním domě OC Futurum Hradec Králové na adrese Brněnská 1825/23a, 500 09 Hradec Králové (dále jen „stánek“) v době konání soutěže, přičemž stánek je otevřen denně v čase od 10.15 do19.45 hod., soutěžící u stánku hostesce odpoví na soutěžní otázky, které mu hosteska položí. Hosteska vždy položí otázku a uvede možnosti odpovědí, z nichž soutěžící vybere tu, která bude podle jeho názoru správná. Hosteska každou odpověď soutěžícího zapíše do tabletu. Celkem je 5 soutěžních otázek. Účast v soutěži není podmíněna nákupem žádných produktů nebo služeb. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora, tedy společnosti Magnalink, a.s.

Celkem se soutěží o 10 cen. První cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako desátý, druhou cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako dvacátý, třetí cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako třicátý, čtvrtou cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako šedesátý, pátou cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako osmdesátý, šestou cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako stý, sedmou cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako 120. Sedmou cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako 180. Osmou cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako 200. Devátou cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako 222. Desátou cenu získá soutěžící, který správně odpoví jako 250. V případě, že nebude do konce soutěže 250 a více správných odpovědí, organizátor soutěže ceny předá soutěžícím, jejichž správné odpovědi byly v pořadí jako první, druhé, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, osmé, deváté a desáté. Tedy v tomto případě nebude oceněna desátá, dvacátá, třicátá, šedesátá, osmdesátá, stá, stodvacátá, stoosmdesátá, dvoustá a dvěstěpadesátá správná odpověď. Výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry.

Po skončení soutěže budou výherci kontaktováni a odměněni výhrami dle specifikace v bodě 3. těchto pravidel.

3. Vyhlášení soutěže, ceny a jejich předání

Soutěž začíná dne 02. 12. 2016 v 10.15 hod. a končí 18. 12. 2016 v 19.45 hod. Probíhá výhradně u stánku společnosti Magnalink, a.s. v obchodním centru OC Futurum Hradec Králové v uvedeném termínu denně v čase od 10.15 do 19.45 hod. Výherci budou o výhře kontaktováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky nejpozději dne 21. 12. 2016 a následně proběhne předání výher v sídle organizátora soutěže.

Ceny:

1. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- slevový voucher na zájezd od společnosti BK Tour v hodnotě 1000 Kč

- poukázka na zpracování 100 kusů barevných fotografií o formátu 10 x 15 cm

- poukaz na 6 měsíců připojení k internetu zdarma od společnosti Magnalink, a.s.

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

2. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- slevový voucher na zájezd od společnosti BK Tour v hodnotě 1000 Kč

- poukaz na 2 měsíce připojení k internetu zdarma od společnosti Magnalink, a.s.

- poukázka na fotoobraz o rozměru 40 x 60 cm zpracovaný z dodané fotografie

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

3. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- poukaz na 2 měsíce připojení k internetu zdarma od společnosti Magnalink, a.s.

- slevový voucher na zájezd od společnosti BK Tour v hodnotě 1000 Kč

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

4. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- poukaz na 2 měsíce připojení k internetu zdarma od společnosti Magnalink, a.s.

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

5. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- poukaz na 2 měsíce připojení k internetu zdarma od společnosti Magnalink, a.s.

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

6. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

7. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

8. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

9. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

10. cena

- voucher na hodinu zdarma bowlingu nebo ricochetu v A-Sport, Zábavní centrum na adrese Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

- voucher na vánočního kapra od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

- stolní kalendář na rok 2017 od společnosti Městské lesy Hradec Králové a.s.

5. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na oficiálním webu, kde jsou také k dispozici úplná pravidla soutěže v platném znění. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.

Organizátor neodpovídá za úplnost těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, PSČ a pro případ, že se stane výhercem také adresu bydliště soutěžícího (dále jen „údaje“). Organizátor je oprávněn údaje zpracovávat pro účely realizace této soutěže, a to po dobu trvání soutěže a po dobu 3 měsíců od jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu info@magnalink.cz. Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat organizátora o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že se Soutěžící stane výhercem v soutěži, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a města bydliště na webových stránkách organizátora nebo na profilu organizátora na Facebooku.

Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.magnalink.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese: Magnalink, a.s., sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové.

Tato pravidla jsou platná a účinná od dne 02. 12. 2016.

Potřebujete poradit?491 009 007
Nechci, aby mi cokoliv uteklo
Zde se můžete přihlásit k odběru akcí a novinek v našem sortimentu
- odhlásit se můžete jednoduše.
Zatím působíme zde. Rosteme.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo