Můj Magnalink

Úplná pravidla akce: „Tablet zdarma“

V následujícím textu přinášíme úplná pravidla akce "Tablet" zdarma".

1. Organizátor akce

Magnalink, a.s., se sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, IČ: 27547469, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2797 (dále jen „organizátor“), pořádá tuto spotřebitelskou akci „Tablet zdarma “ (dále jen „akce“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „pravidla“).

2. Informace o trvání akce

Akce trvá od 08. 12. 2016 (od 16 hod.) do 21. 12. 2016 včetně.

3. Pravidla a podmínky akce

Nárok na tablet zdarma v rámci akce vzniká uzavřením smlouvy mezi zájemcem o připojení k internetu (dále jen „zájemce“) a společností Magnalink, a.s. v období 08. 12. 2016 (od 16 hod.) - 21. 12. 2016 včetně, a to na dobu 24 měsíců na jeden z níže uvedených tarifů připojení k internetu (dále jen „smlouva“) a zároveň zájemce do 14 dnů od podpisu smlouvy uhradí organizátorovi roční platbu za vybraný tarif dle aktuálního ceníku organizátora. Aktivace samotného připojení k internetu je zdarma. Při neuzavření výše zmíněné smlouvy či neuhrazení roční platby za vybraný tarif, jak je uvedeno výše, nevzniká zájemci nárok na tablet v rámci akce. Uhrazením se rozumí připsání peněžních prostředků na účet organizátora. Akce se vztahuje výhradně na připojení v bytových domech, ne v rodinných domech.

Na tablet zdarma vzniká nárok při splnění výše uvedených podmínek a platí výhradně při smluvním závazku na jeden z těchto tarifů:

-          Magna W 40

-          Magna 80

-          Magna 220 Premium

-          Magna 330 Premium.

Akce se mohou v termínu v období 08. 12. 2016 (od 16 hod.) - 21. 12. 2016 zúčastnit také stávající zákazníci společnosti Magnalink, a.s., kteří mají doposud nižší tarif než některý z výše uvedených a rozhodnou se pro zvýšení svého tarifu na jeden z následujících tarifů:

-          Magna W 40

-          Magna 80

-          Magna 220 Premium

-          Magna 330 Premium.

Platí rovněž podmínka uzavření smlouvy na dobu 24 měsíců na jeden z výše uvedených tarifů připojení k internetu a úhrada roční platby za vybraný tarif dle aktuálního ceníku organizátora, a to do 14 dnů od uzavření smlouvy. Aktivace připojení k internetu je zdarma. Nárok na tablet vzniká po uhrazení roční platby ve smyslu shora uvedeného.

4. Předání tabletu

Tablet Lenovo Tab 3 7 Essential, nebo tablet jiného typu, jiné značky, bude pro zájemce, po splnění podmínek obsažených v bodě 3. těchto pravidel, připraven k vyzvednutí nejpozději do sedmi pracovních dnů od uhrazení roční platby. O připravení tabletu k vyzvednutí bude zájemce informován telefonicky nebo e-mailem. Organizátor akce negarantuje dodání tabletu Lenovo Tab 3 7 Essential a vyhrazuje si tímto právo na dodání tabletu jiného typu.

5. Závěrečná ustanovení

• Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na oficiálním webu, kde jsou také k dispozici úplná pravidla akce v platném znění. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor akce.

• Organizátor neodpovídá za úplnost těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s akcí. Tato Pravidla jsou považována v rámci akce za jediná, úplná a konečná.

• Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci akce a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech akce včetně jejího ukončení. Organizátor je oprávněn z akce vyřadit účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy.

• Účast v akci je dobrovolná a účastník (zájemce) svou účastí v akci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly a uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa (dále jen „údaje“). Organizátor je oprávněn údaje zpracovávat pro účely realizace této akce, a to po dobu trvání akce a po dobu 3 měsíců od jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu . Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat organizátora o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

• Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.magnalink.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese: Magnalink, a.s., sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové.

• Akci nelze kombinovat s dalšími akcemi organizátora, kromě soutěže organizátora „Velká vánoční soutěž Magnalink“, která se koná v obchodním centru Futurum Hradec Králové v termínu 02. 12. - 18. 12. 2016 včetně.

Tato pravidla jsou platná a účinná dne 08. 12. 2016.

Potřebujete poradit?491 009 007
Nechci, aby mi cokoliv uteklo
Zde se můžete přihlásit k odběru akcí a novinek v našem sortimentu
- odhlásit se můžete jednoduše.
Zatím působíme zde. Rosteme.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo