Můj Magnalink

Soutěž - Vyhrajte účast v závodu Gladiator Race Josefov

Vyhrajte účast v závodu Gladiator Race Josefov, který se koná už 3. 9. 2016. Výherci se mohou těšit na naprosto originální trať v prostředí vojenské pevnosti – půjde o kombinaci přírodních překážek s překonáváním hradebních valů a příkopů s úseky v podzemních kasematech. Opravdu jedinečný zážitek. Dále uvádíme úplná pravidla soutěže, kde jsou uvedeny i soutěžní otázky. Odpovědi na ně nám pošlete na mail soutez@magnalink.cz.  

 

Úplná pravidla soutěže „Vyhraj účast v Gladiator Race Josefov“

1.       Organizátor soutěže

Magnalink, a.s., sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové,

IČ: 27547469, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2797 (dále jen „organizátor“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Vyhraj účast v Gladiator Race Josefov“ (dále jen „soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „pravidla“).

2.    Informace o trvání a průběhu soutěže

·         Soutěž trvá od 30.08.2016 – 31.08.2016 včetně.

Po skončení soutěže budou výherci kontaktováni a odměněni výhrami dle specifikace v bodě 4 těchto pravidel.

3.       Pravidla soutěže

·         soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dosáhla v době konání soutěže alespoň 18 let.

·         Výhrou v soutěži je kód opravňující k bezplatné registraci závodníka na závod Gladiator Race konaný dne 03.09.2016 v Josefově. Soutěží se celkem o 4 bezplatné účasti v závodu, každý výherce získá jeden kód. Celkově tedy budou vyhlášeni 4 výherci, kdy každý získá jeden kód k bezplatné registraci do závodu.

·         Stačí, když soutěžící v termínu konání soutěže e-mailem zaslaným na adresu správně odpoví na 3 soutěžní otázky specifikované v bodě 5 těchto pravidel, přičemž výhru získají odesílatelé správné odpovědi, která bude na tuto adresu doručena jako první správná, desátá správná, dvacátá správná a třicátá správná.

·         V případě, že nebude do konce soutěže doručeno 30 a více správných odpovědí, pořadatel soutěže ceny předá soutěžícím, jejichž správné odpovědi přišly jako první, druhé, třetí a čtvrté správné. Tedy v tomto případě nebude oceněna desátá, dvacátá a třicátá správná odpověď.

4. Vyhlášení soutěže, ceny a jejich předání

·         Soutěž začíná zveřejněním soutěže na internetových stránkách dne 30. 08. 2016 a končí 31.08. 2016, včetně.  Výherci budou o výhře kontaktováni e-mailem dne 01.09.2016, následně proběhne předání výher v sídle pořadatele soutěže.

Ceny:

1. cena – Kód opravňující k bezplatné registraci jedné osoby na závod Gladiator Race Josefov v hodnotě 1000 Kč

2. cena - Kód opravňující k bezplatné registraci jedné osoby na závod Gladiator Race Josefov v hodnotě 1000 Kč

3. cena - Kód opravňující k bezplatné registraci jedné osoby na závod Gladiator Race Josefov v hodnotě 1000 Kč

4. cena - Kód opravňující k bezplatné registraci jedné osoby na závod Gladiator Race Josefov v hodnotě 1000 Kč

5. Soutěžní otázky

- 1. Ve kterém městě Magnalink provozuje skutečnou optickou síť?

- 2. Kolik korun stojí připojení k internetu pro bytové domy, tarif Magna 20?

- 3. Ve kterých lokalitách Magnalink působí (prosím, vyjmenujte všechny)?

6. Závěrečná ustanovení

·         Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na oficiálním webu, kde jsou také k dispozici úplná pravidla akce v platném znění. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor akce.

·         Organizátor neodpovídá za úplnost těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

·         Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly a uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa a pro případ, že se stane výhercem také kontaktní telefonní číslo a adresa bydliště soutěžícího (dále jen „Údaje“). Organizátor je oprávněn Údaje zpracovávat pro účely realizace této Soutěže, a to po dobu trvání soutěže a po dobu 3 měsíců od jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu . Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Organizátora o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

·         V případě, že se Soutěžící stane Výhercem v Soutěži, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a města bydliště na nebo na profilu Organizátora na Facebooku.

·         Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.magnalink.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese: Magnalink, a.s., sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové.

·         Tato Pravidla jsou platná a účinná dne 30. 08. 2016.

Potřebujete poradit?491 009 007
Nechci, aby mi cokoliv uteklo
Zde se můžete přihlásit k odběru akcí a novinek v našem sortimentu
- odhlásit se můžete jednoduše.
Zatím působíme zde. Rosteme.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo