Můj Magnalink

Magnalink poběží Christmas Night Run v Hradci Králové. Půjdete do toho s námi?

Vánoce se blíží a Magnalink si pro Vás připravil soutěž o 3 startovné ZDARMA na Christmas Night Run v Hradci Králové. Oblékněte si santovskou čepici a přijďte změřit své síly s běžeckým týmem Magnalink.

Úplná pravidla soutěže „Vyhraj s Magnalinkem 3 startovní čísla ZDARMA na Christmas Night Run Hradec Králové konaný 10. 12. 2016.“

1.       Organizátor soutěže

Magnalink, a.s., sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové,

IČ: 27547469, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2797 (dále jen „organizátor“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž „Vyhraj s Magnalinkem 3 startovní čísla ZDARMA na Christmas Night Run Hradec Králové konaný 10. 12. 2016.““ (dále jen „soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „pravidla“).

2.    Informace o trvání a průběhu soutěže

Soutěž trvá od 10. 11. - 7. 12. 2016 včetně.

Po skončení soutěže budou výherci kontaktováni a odměněni výhrami dle specifikace v bodě 4 těchto pravidel.

3.       Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která dosáhla v době konání soutěže alespoň 18 let.

Výhrou v soutěži jsou:

  • 3 startovní čísla ZDARMA na Christmas Night Run Hradec Králové konaný 10. 12. 2016.

Stačí, když soutěžící v termínu konání soutěže e-mailem zaslaným na adresu správně vyřeší 3 soutěžní otázky specifikované v bodě 5 těchto pravidel, přičemž výhru získají odesílatelé správné odpovědi, která bude na tuto adresu doručena jako první správná, desátá správná, dvacátá správná a třicátá správná.

V případě, že nebude do konce soutěže doručeno 30 a více správných odpovědí, pořadatel soutěže ceny předá soutěžícím, jejichž správné odpovědi přišly jako první, druhé, třetí a čtvrté správné. Tedy v tomto případě nebude oceněna desátá, dvacátá a třicátá správná odpověď.

4. Vyhlášení soutěže, ceny a jejich předání

Soutěž začíná zveřejněním soutěže na internetových stránkách dne 10. 11. - 7. 12. 2016, včetně.  Výherci budou o výhře kontaktováni e-mailem nejpozději dne 9. 12. 2016, následně proběhne předání výher.

Ceny: 

  •  3 startovní čísla ZDARMA na Christmas Night Run Hradec Králové konaný 10. 12. 2016.“

5. Soutěžní hlavolam a otázky

Odkaz na kontaktní formulář: https://docs.google.com/forms/d/1yJlE7zMrbElFznrGFbPfHU9fvdoGl-mFBj4QEfSfWNQ/edit?usp=drive_web

6. Závěrečná ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na oficiálním webu, kde jsou také k dispozici úplná pravidla akce v platném znění. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor akce.

Organizátor neodpovídá za úplnost těchto Pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly a uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jméno, příjmení, emailová adresa a pro případ, že se stane výhercem také kontaktní telefonní číslo a adresa bydliště soutěžícího (dále jen „Údaje“). Organizátor je oprávněn Údaje zpracovávat pro účely realizace této Soutěže, a to po dobu trvání soutěže a po dobu 3 měsíců od jejího ukončení. Údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí Údajů je dobrovolné. Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně zasláním e-mailu na adresu. Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Organizátora o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že se Soutěžící stane Výhercem v Soutěži, souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení a města bydliště na nebo na profilu Organizátora na Facebooku.

Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách www.magnalink.cz a zároveň uložena v písemné podobě na adrese: Magnalink, a.s., sídlem Na Brně 362/15, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové.

Tato Pravidla jsou platná a účinná dne 10. 11. 2016.

Potřebujete poradit?491 009 007
Nechci, aby mi cokoliv uteklo
Zde se můžete přihlásit k odběru akcí a novinek v našem sortimentu
- odhlásit se můžete jednoduše.
Zatím působíme zde. Rosteme.
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo